PRIVACYVERKLARING, ETHISCHE CODE & KLACHTENCOMMISSIE

Ik neem jouw privacy serieus;

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als Professional Organizer en als Beroepscoach ben ik verplicht jouw persoonsgegevens te beschermen. Ik zal nooit zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens openbaar maken of verstrekken aan derden. Klik hier voor volledige inzage in mijn AVG.

Mocht je bezwaar hebben op de verwerking van jouw gegevens dan kun je dit kenbaar maken.

Geheimhoudingsplicht
Inhoudelijke en/of gevoelige informatie die tijdens de bijeenkomsten aan bod kan komen behandel ik als strikt vertrouwelijk en zullen nooit inzichtelijk zijn voor derden. Wel kan inhoudelijke informatie geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intercollegiaal overleg.

Meldcode Huiselijk Geweld
In situaties waarbij vermoeden is van misbruik/verwaarlozing/mishandeling dan wel huiselijk geweld, of van overige strafbare feiten zullen aangewezen instanties worden gewaarschuwd. De samenwerking kan in dat geval eenzijdig door Toon Claessen worden opgezegd.

Ik neem mijn vak serieus;

Als Professional Organizer leef ik de ethische codes van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers na. De inhoud van deze codes luidt als volgt:

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers verklaar ik:

  • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep.
  • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin ;
  1. de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat,
  2. ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring,
  3. zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
  • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken
  • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.

Klachtenreglement NBPO;

Mocht je niet tevreden zijn over mijn dienstverlening, dan hoop ik dat je dit eerst met mij bespreekt. Komen we er samen niet uit, dan kun je via het secretariaat van de NBPO wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van Toon Claessen Titatoon zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 

Gelijk aan de slag of toch nog vragen?